Skip to main content

Foreningens vedtægter

§ 1 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er: Ved fægtning med fleuret, kårde og sabel at fremme fægtning som idræt. At give medlemmerne lejlighed til at deltage i konkurrencer under Dansk Fægte-Forbund eller i udlandet, samt at indbyde udenlandske fægtere her til landet.

§ 2 FORENINGENS HJEMSTED

Stk. 1: Foreningen er stiftet i 1929 og er hjemmehørende i Københavns kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund, som er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at dyrke fægtning.
Stk. 2: De aktive medlemmer deles i to grupper:

 1. Drenge- og pige-medlemmer, der omfatter fægtere til og med det kalenderår, i hvilket de fylder 15 år.
 2. Senior-medlemmer, der omfatter fægtere fra og med det kalenderår, i hvilket de fylder 16 år.

Stk. 3: Aktivt medlemsskab forudsætter, at medlemmet ikke er i restance.
Stk. 4: Enhver, der har særlig interesse i foreningen, kan indmelde sig som passivt medlem.
Stk. 5: Som æresmedlemmer, kan af generalforsamlingen, udnævnes personer, som i ganske særlig grad har gjort sig fortjent hertil. Æresmedlemmer sidestilles med den gruppe, som de aldersmæssigt hører ind under, med de dertil hørende rettigheder og forpligtelser.
Stk. 6: Medlemmer, der har opnået kontingentfritagelse/nedsættelse, sidestilles ligeledes med den gruppe, som de aldersmæssigt hører ind under, med de dertil hørende rettigheder og forpligtelser.
Stk. 7: Det påhviler medlemmet at holde foreningen orienteret om ændringer i bopæl, e-mailadresse samt andre kontaktoplysninger.
Stk. 8: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4 INDMELDELSE

Stk. 1: Indmeldelse kan ske løbende med start øjeblikkeligt.
Stk. 2: Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte procedure, der er offentliggjort via foreningens hjemmeside.
Stk. 3: Indmeldelse er bindende for mindst tre måneder.
Stk. 4: For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5 UDMELDELSE

Stk. 1: Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
Stk. 2: Udmeldelsen skal ske skriftligt til foreningen og i overensstemmelse med den, af bestyrelsen godkendte procedure, der er offentliggjort via foreningens hjemmeside.
Stk. 3: I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 1. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 2. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 2: En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 7 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i ethvert anliggende.
Stk. 2: Indkaldelser, varslinger samt meddelelser til enhver generalforsamling kan ske elektronisk og skal tilstilles hvert enkelt medlem.
Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

§ 8 DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 2: For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport (herunder revideret regnskab) for det forløbne år samt budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Det ønskes tilstræbt, at sammensætningen af bestyrelsen er repræsentativ i forhold til foreningens medlemssammensætning, hvorfor alle interesserede medlemmer opfordres til at opstille deres kandidatur
 6. Valg af to interne revisorer samt én suppleant
 7. Fastsættelse af kontingent for den kommende periode startende ved sæsonstart d. 1. august, samt godkendelse af kriterierne for kontingentfritagelse/nedsættelse
 8. Eventuelt

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det samme gør sig gældende i forhold til de personer, der stiller op til valget af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Stk. 4: Senest 7 dage før generalforsamling fremsendes til medlemmerne:

 1. De forslag, der af bestyrelsen eller medlemmerne fremsættes for generalforsamlingen.
 2. En liste med navnene på de personer, der stiller til valg jvf. pkt. 5 og 6 på dagsordenen. Det
  skal klart fremgår af listen, at der er tale om opstillede kandidater.
 3. Årsregnskabet forsynet med påtegning af de to interne revisorer samt bestyrelsen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, såfremt mindst 1/4 del af foreningens aktive medlemmer indgiver skriftlig anmodning
derom til bestyrelsen med angivelse af årsagen hertil. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
Stk. 2: Indkaldelsen sker med mindst 14 dages skriftlig varsel.
Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinærordinær generalforsamling skal tilstilles formanden senest 10 dage før den ekstraordinære generalforsamlingens afholdelse. Det samme gør sig gældende i forhold til de personer, der stiller op til valget af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
Stk. 4: Senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling fremsendes til medlemmerne:

 1. De forslag, der af bestyrelsen eller medlemmerne fremsættes for den ekstraordinære generalforsamling.
 2. I tilfælde af valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter: en liste med navnene på de personer, der stiller til valg.

§ 10 AFSTEMNINGSREGLER

Stk. 1: Dirigenten fastsætter afstemningsmåden under hensyntagen til følgende punkter:

 1. De på enhver generalforsamling behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
  Personvalg afgøres dog ved et relativt flertal. Herved forstås, at de kandidater, der har modtaget flest stemmer i forhold til de andre, er valgt.
 2. Afstemninger foregår mundtligt, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.
 3. Til vedtagelse af forslag om ændringer i vedtægterne kræves, at et kvalificeret flertal på mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer jf. §3 efter 3 måneders aktivt medlemskab.
Stk. 3: Dreng- og pige-medlemmer skal være ledsaget af en forældre/værge for at kunne udøve sin stemmeret.
Stk. 4: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.

§ 11 BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.
Stk. 2: De ordinære medlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen. I de ulige år afgår et ulige (3) antal og i de lige år afgår et lige (2) antal ordinære medlemmer.
Stk. 3: Suppleanter vælges for 1 år ad gangen af generalforsamlingen. 1. suppleant er den, der opnår flest stemmer.
Stk. 4: Straks efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med en
formand, en næstformand samt en sekretær og kasserer, der godt kan være samme person.
Suppleanter indgår ikke i konstitueringen.
Stk. 5: Melder et bestyrelsesmedlem varigt forfald, indtræder 1. suppleanten i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. Der vælges ny suppleant ved den ordinære generalforsamling.
Stk. 6: Valgbar til bestyrelsen er ethvert passivt eller aktivt senior medlem af foreningen.
Medlemmer til bestyrelsen og suppleantposterne vælges på et individuelt mandat.

§ 12 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE

Stk. 1: Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle anliggender med ansvar over for generalforsamlingen.

§ 13 BESTYRELSENS ARBEJDE

Stk. 1: Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden finder det påkrævet eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 2: Beslutning træffes i tilfælde af afstemning ved almindeligt stemmeflertal, idet formandens og i tilfælde af dennes forfald, næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. De 2 suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 3: For at der kan træffes gyldig beslutning, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede.
Stk. 4: I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden og fordeler selv opgaverne mellem sine medlemmer.
Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 20.000,00 kræves dog underskrift af både formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 6: Beløb vedrørende den daglige drift administreres af kassereren alene.

§ 14 HÆFTELSE

Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 15 KONTINGENT

Stk. 1: Kontingent indbetales på foreningens konto. Foreningen udsender som regel opkrævninger på kontingent for en til tre måneder ad gangen, med forfald senest den 3. hverdag af første opkrævningsmåned.
Stk. 2: Ved restance i kontingentet fremsendes to skriftlige påmindelser. Ved fortsat restance 14 dage efter den anden skriftlige påmindelse anses medlemmet for at være udelukket og der kan fortages en administrativ udmeldelse.
Udelukkelsen er gældende indtil hele det skyldige beløb er betalt. Såfremt medlemmet udelukkes gentagne gange, kan medlemmet ekskluderes på denne baggrund.
Stk. 3: Den til enhver tid ansvarlige for kontingentopkrævningen har bemyndigelse til at udelukke og ekskludere medlemmer på baggrund af restance. Tvivlsspørgsmål eller tvister forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelse.

§ 16 REGNSKABET

Stk. 1: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2: Kassereren fører regnskabet med foreningens indtægter og udgifter.
Stk. 3: Bortset fra en passende arbejdsbeholdning af kontanter og midler på driftskonto, anbringes foreningens midler efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Stk. 4: Regnskabet revideres af to interne revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
Stk. 5: Regnskabet med bilag tilstilles, senest 21 dage før den ordinære generalforsamling, de to interne revisorer. De interne revisorer overgiver senest 14 dage før generalforsamlingen regnskabet med påtegning om revision til formanden. Formanden sørger for, at regnskabet behørigt underskrives og fremlægges i overensstemmelse med § 8.

§ 17 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på én, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2: For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Fægte-Forbund til anvendelse til fremme af fægtningen i Danmark.

 • Vedtaget på GF - den 14. maj 2014
 • Ændret på GF - den 21. maj 2019
  + §8/2/6 - "samt én suppleant."
 • Ændret på GF - den 26. maj 2021 
  / §8/2/7 - "det kommende kalenderår" / "den kommende periode startende ved sæsonstart d. 1. august"
 • Ændret på GF - den 23. april 2024
  §11.1+2 - Reduceret bestyrelsen fra 7 til 5
Fægteklubben Trekanten
Ryparkens Idrætsanlæg
Lyngbyvej 104
2100 Copenhagen OE
Denmark

Phone: +45 39 27 13 13
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.